Gaytri Chalisa Lyrics

Gayatri Chalisa: Om Hrim, Shrim, Klim, Medha, Prabha, Jeevan, Jyoti, Prachand; Shanti, Kranti, Jagruti, Pragati, Rachana, Shakti Aakhand; Jagat Janani, Mangal Karni, Gayatri Sukh Dham; Pranavo Savitri, Swadha, Swaha Puran Kaam. Bhoorbhuvahswah Om Yut Janani, Gayatri Nit Kalimal Dahani, Akshar Chaubis Param Puneeta, Inme Base Shastra Shuti Geeta, Shashwat Satoguni Satrupa, Satya Sanatan Sudha Anoopa, Hansarudh Swetambhar Dhari, Swarn Kranti […]

Gayatri Chalisa In English

Gayatri Chalisa Doha :- ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचण्ड॥ शान्ति कान्ति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखण्ड॥१॥ Hreem Shreem Kleem Medha Prabha Jeevan Jyoti Prachand | Shaanti, Kraanti, Jaagrati, Pragati, Rachna, Shakti Akhand ||1|| जगत जननी मङ्गल करनि गायत्री सुखधाम। प्रणवों सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन काम॥२॥ Jagat Janani Mangal Karani Gayatri Sukhdhaam | Pranavon Saavitri Swadha Swaha Pooran […]