Gaytri Chalisa Lyrics

Gayatri Chalisa: Om Hrim, Shrim, Klim, Medha, Prabha, Jeevan, Jyoti, Prachand; Shanti, Kranti, Jagruti, Pragati, Rachana, Shakti Aakhand; Jagat Janani, Mangal Karni, Gayatri Sukh Dham; Pranavo Savitri, Swadha, Swaha Puran Kaam. Bhoorbhuvahswah Om Yut Janani, Gayatri Nit Kalimal Dahani, Akshar Chaubis Param Puneeta, Inme Base Shastra Shuti Geeta, Shashwat Satoguni Satrupa, Satya Sanatan Sudha Anoopa, Hansarudh Swetambhar Dhari, Swarn Kranti […]